เมนูหลัก

 

เหตุด่วน...เหตุร้าย...เบาะแสการกระทำผิด  โปรดแจ้ง สถานีตำรวจภูธรกระนวน จังหวัดขอนแก่น โทร.191  หรือ  0-4325-1346

 
 
    หน้าแรก
    ประวัติสถานีตำรวจ
    หัวหน้าหน่วย
    ผู้บังคับบัญชา
    บุคลากร
    ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
    กต.ตร.สถานี
    ที่ทำการสถานี
    จุดบริการประชาชน
    ประวัติสำนักงาน ตร.
    มุมน่ารู้
    สถิติคดี
    ผู้ดูแลเว็บไซต์
 
         

 
   

ประวัติสถานีตำรวจภูธรกระนวน

          เมื่อมีการตั้งอำเภอขึ้นใหม่ ๆ ไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่า  “สถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวน”  ได้มีการจัดตั้งมาตั้งแต่เมื่อใด  อย่างไร  ทราบแต่เพียงว่า  เมื่อมีการจัดตั้งกิ่งอำเภอกระนวนขึ้น    ต่อมาได้ตั้งสถานีตำรวจภูธรกิ่งตามมา   โดยมี จ.ส.ต.ประสิทธิ์   ทนทาน  เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจ  โดยตั้งอยู่ที่ดินซึ่งแบ่งจากที่ว่าการอำเภอกระนวน ทางทิศใต้ห่างจากตัวที่ว่าการ  ประมาณ  50 เมตร   และราษฎรยกที่ดินให้อีกรวมกันได้ประมาณ  6 ไร่ 50  ตารางวา  ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุตามทะเบียน เลขที่ ขก 1665   หมายเลขลำดับเฉพาะที่ 4   หมายเลขทะเบียนทั่วไป 13101 

          ปี พ.ศ.2491 นายอำเภอน้ำพองคือร.ต.ท.มุข ประเสริฐวงศ์ ได้เลือกบริเวณดอนหลักเมือง (ดอนตาปู่) บ้านหนองโก  บ้านศรีสุข  ตำบลกระนวน  เป็นที่ตั้งกิ่งอำเภอและสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอกระนวนขึ้น  โดยสร้างเป็นอาคารไม้  ชั้นเดียว   ใต้ถุนสูง   หลังคามุงสังกะสี   บันไดขึ้น  2  ข้าง  มี  จ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ ทนทาน เป็นหัวหน้าสถานี มีผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวน 8  นาย

          ปี พ.ศ. 2500  ทางราชการจึงได้ยกฐานะนายตำรวจที่มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจขึ้น เป็นผู้บังคับกอง   เรียกว่า “ผู้บังคับกองสถานีตำรวจ”  โดยมี ร.ต.ท.วัง   นวลมณี  เป็นผู้บังคับกองสถานีตำรวจกิ่งอำเภอกระนวนเป็นคนแรก  นับตั้งแต่ทางราชการได้ยกฐานะหัวหน้าสถานี เป็นผู้บังคับกองสถานีเป็นเวลานานถึง 20 ปี    ในระหว่างนี้ปรากฏว่า  มีนายตำรวจซึ่งทางราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองรวมหลายนาย 
     
          ปี พ.ศ. 2521  ทางราชการ  จึงได้ยกฐานะนายตำรวจที่มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีขึ้น เป็นสารวัตรใหญ่   เรียกว่า  “สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจ” โดยมี พ.ต.ต.ประศักดิ์ มุสิกเจริญ ดำรงตำแหน่งสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวน เป็นคนแรก   และทางราชการได้ย้ายนายตำรวจที่ดำรงตำแหน่งสารวัตรใหญ่รวมหลายนาย 

           ปี พ.ศ.2533  สถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวนได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมไปตามสภาพอายุการใช้งาน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น  และหันหน้าทางด้านทิศตะวันตก  เป็นหัวหน้าไปทางทิศตะวันออก   ซึ่งตอนนั้นมีท่าน  พ.ต.ต.วินัย     กาญจนวิจิตร    เป็นสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวน 

          จากการเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนด้าน 
ต่าง ๆ ทำให้ทางราชการได้ยกฐานะ หัวหน้าสถานีตำรวจจากสารวัตรใหญ่ขึ้นเป็นรองผู้กำกับการหัวหน้าสถานี    ในปี พ.ศ. 2537  ซึ่ง พ.ต.ท.อำนาจ   รอเสนา   เป็นรองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีคนแรก 

           ต่อมาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2541  สถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานและตำแหน่งสำคัญ ๆ    โดยหัวหน้าสถานีมีตำแหน่งเป็นผู้กำกับการ    โดยมี พ.ต.อ.ไพฑูรย์   เชิดมณี    เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวน  คนแรก และปัจจุบัน (พ.ศ.2555)  มี พ.ต.อ.โผนชัย  ครองยุทธ  เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกระนวน 

สถานีตำรวจภูธรกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
       
          ตั้งอยู่เลขที่ 146 หมู่ที่ 6 ถนนมิตรบำรุง ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ที่ราชพัสดุตามทะเบียน   เลขที่ ขก 1665   หมายเลขลำดับเฉพาะที่ 4   หมายเลขทะเบียนทั่วไป 13101 

พื้นที่                 322.017  ตร.กม.

ประชากร
           78,084  คน

ที่ตั้งและอาณาเขต
         อำเภอกระนวน   ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

                       ทิศเหนือ
             ติดต่อกับโนนสะอาด อำเภอกุมภวาปี (จังหวัดอุดรธานี)
                                                 และอำเภอท่าคันโท (จังหวัดกาฬสินธุ์)

                   
   ทิศตะวันออก       ติดต่อกับอำเภอท่าคันโท อำเภอหนองกุงศรี  
                                                 
และอำเภอห้วยเม็ก (
จังหวัดกาฬสินธุ์)

                   
   ทิศใต้                  ติดต่อกับอำเภอชื่นชม (จังหวัดมหาสารคาม)  และอำเภอซำสูง
                   
   ทิศตะวันตก         ติดต่อกับอำเภอน้ำพอง
 

การปกครองส่วนภูมิภาค
         อำเภอกระนวน    แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น
9  ตำบล  98 หมู่บ้าน  ได้แก่
                       1. หนองโก                         19   หมู่บ้าน
                       2. หนองกุงใหญ่                  13   หมู่บ้าน
                       3.  ห้วยโจด                        11   หมู่บ้าน
                       4. ห้วยยาง                           8   หมู่บ้าน
                       5. บ้านฝาง                         11   หมู่บ้าน
                       6. ดูนสาด                           11   หมู่บ้าน
                       7. หนองโน                           7   หมู่บ้าน
                       8. น้ำอ้อม                             8   หมู่บ้าน
                       9. หัวนาคำ                          10   
หมู่บ้าน
 

 
 

หน่วยงานตำรวจ

   
 

   
 

   
    
                 
 
สังกัด ภ.จว.ขอนแก่น
   ภ.จว.ขอนแก่น
   เมืองขอนแก่น
   บ้านฝาง
   ชุมแพ
   น้ำพอง
   กระนวน
   บ้านไผ่
   มัญจาคีรี
   ภูเวียง
   หนองเรือ
   หนองสองห้อง
   ชนบท
   สีชมพู
   แวงน้อย
   อุบลรัตน์
   พระยืน
   แวงใหญ่
   เปือยน้อย
   เขาสวนกวาง
   ภูผาม่าน
   ซำสูง
   หนองนาคำ
   เวียงเก่า
   บ้านแฮด
   โนนศิลา
   โคกโพธิ์ชัย
   
           
 

ข่าวสารน่ารู้

   
 

   
 

   
 

                   
                           
                           
 

สถานีตำรวจภูธรกระนวน   
ตำบลหนองโก  อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170 
โทรศัพท์ 0-4325-1346 
โทรสาร 0-4325-1491
เริ่ม 26 กันยายน 2556